1

Thủy thủ trên tàu và những thợ có liên quan (trừ lao động trên tàu đánh bắt thủy sản)

  1. Thủy thủ trên tàu và những thợ có liên quan (trừ lao động trên tàu đánh bắt thủy sản)

Thủy thủ trên tàu và những thợ có liên quan (trừ lao động trên tàu đánh bắt thủy sản) thực hiện các nhiệm vụ trên boong tàu và các nhiệm vụ tương tự trên các phương tiện tàu thuyền khác.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

– Đứng quan sát trên biển và khi ra vào bến tàu, bến cảng hoặc vùng nước hẹp khác;

– Lái tàu theo sự hướng dẫn;

– Xử lý dây thừng, dây kim loại và vận hành các thiết bị neo đậu;

– Bảo dưỡng và trong một vài trường hợp vận hành các thiết bị tàu thuyền, thiết bị chở hàng hóa, thiết bị cứu hộ và chữa cháy;

– Thực hiện các công việc làm sạch, cạo, sơn boong tàu, thân tàu và các nhiệm vụ bảo dưỡng khác theo yêu cầu;

– Sửa soạn, sắp xếp hàng hóa đóng gói lên tàu, trang bị thiết bị xử lý hàng hóa.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

– Thuyền trưởng

– Chèo phà bằng tay

– Thủy thủ

– Kéo lưới bằng tay