Thợ vận hành xe bốc dỡ

  1. Thợ vận hành xe bốc dỡ

Thợ vận hành xe bốc dỡ điều khiển, vận hành và giám sát xe bốc dỡ hoặc các phương tiện tương tự để vận chuyển, nâng và chất hàng hóa lên tấm nâng.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

– Điều khiển và giám sát xe bốc dỡ và các thiết bị tương tự để xếp, dỡ, vận chuyển, nâng hàng hóa và các tấm nâng hàng ở nhà ga, bến tàu, bến cảng, kho hàng, nhà máy và các cơ sở khác;

– Bố trí các thiết bị nâng dưới, trên hoặc xung quanh tấm nâng đã được xếp và bảo vệ vật liệu hoặc sản phẩm an toàn cho việc vận chuyển đến khu vực được chỉ định;

– Kiểm tra thiết bị để xác định hao mòn và thiệt hại;

– Thực hiện bảo dưỡng định kỳ các thiết bị và phương tiện;

– Lưu giữ hồ sơ công việc đã thực hiện và sự hỏng hóc của máy.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

– Người lái xe nâng

Viết một bình luận