Thợ vận hành máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu

  1. Thợ vận hành máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu

Thợ vận hành máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu có thể nhóm này gồm các nghề vận hành máy móc liên quan sản xuất con chip silicon, nối dây cáp và dây tải điện.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

– Thợ vận hành máy nối dây cáp và dây tải điện

– Thợ vận hành máy sản xuất con chip silicon

Viết một bình luận