Người điều khiển máy kéo và phương tiện do gia súc kéo

 

  1. Người điều khiển máy kéo và phương tiện do gia súc kéo

Người điều khiển máy kéo và phương tiện do gia súc kéo chuyên chở người và hàng hóa ra cánh đồng.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

  • Buộc gia súc vào xe cơ giới hoặc xe có động cơ;
  • Xếp dỡ hàng hóa hoặc hỗ trợ người lên hoặc xuống xe;
  • Điều khiển gia súc theo hướng mong muốn và tuân thủ các quy tắc giao thông;
  • Thu tiền vé hoặc phí;
  • Điều khiển gia súc để đẩy xe goòng trong mỏ than hoặc quặng;
  • Điều khiển gia súc tới nông trại hoặc máy móc khác;
  • Điều khiển voi làm việc;
  • Bảo dưỡng phương tiện hoặc máy móc, thực hiện công việc sửa chữa nhỏ và lắp đặt các bộ phận thay thế;
  • Chải lông và cho gia súc ăn.

Ví dụ về các nghề được phân loại ở đây:

– Người lái xe động vật kéo

– Người lái tàu động vật kéo

– Quản tượng

Loại trừ:

– Người đua ngựa – 3421

Viết một bình luận