Managem ent trainee

1.Có cơ hội tốt để học hỏi và được đào
Tạo và Phát triển trong nhiều Phòng
Ban khác nhau bao gồm văn Phòng và
sản xuất.
2.Làm việc và Báo cáo trực tiếp với phó
tổng giám đốc và giám đốc các Phòng
ban.
3.Tham gia chương trình đào Tạo
chuyên môn về: Nâng Cao kỹ năng
chuyên môn cũng như kỹ năng cá nhân
nhằm Nâng Cao sự tự tin của bạn và
Khả năng đóng vai trò của một người
Quản lý trong tương lai gần
1.Tốt nghiệp Đại học chính
quy ( chưa có kinh nghiệm
hoặc tối đa 02 năm kinh
nghiệm)
2.Kết quả học tập từ 7.0 trở
lên theo thang điểm 10 (hoặc
tương đương)
3.Có kỹ năng lãnh đạo.
4.Có khả năng thích nghi
làm việc với môi trường
chuyên nghiệp, quốc tế và
đa văn hóa
5. Có tinh thần làm việc theo
nhóm cũng như làm việc độc
lập
6.Có khả năng sáng tạo và
tiềm năng lãnh đạo.
7.Giao tiếp ngoại

ngữ tôt
(tiếng Anh, tiếng Trung)
Viết CV nêu rõ quá trình học tập
– đơn xin việc nêu rõ vị trí ứng tuyển, nơi Làm việc
mong muốn, n

Viết một bình luận

Bài viết liên quan