1

Nghề Giữ Trẻ Ở Mỹ – Andy Dang Family Cuộc Sống Mỹ

Ở bên mỹ này á làm giữa trẻ con á rất là giàu nha các bạn rất là có tiền luôn á, nhưng mà nếu như mà bạn giữ trẻ con mà trẻ con nó có bị cái gì đó, hoặc là bạn đánh đập nó, bạn bảo hành á mà bị người khác người ta quay lại đó. Là bạn có thể ở tù luôn