1

Lao động vận chuyển và kho hàng

  1. Lao động vận chuyển và kho hàng

Lao động vận chuyển và kho hàng đẩy xe và các phương tiện tương tự, điều khiển xe do gia súc kéo và máy kéo để vận chuyển hành khách hoặc hàng hóa; thực hiện xếp dỡ hàng hóa và hành lý; bày hàng hóa lên giá hoặc lên các kệ hàng.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm: Đẩy xe và các phương tiện tương tự, điều khiển xe do gia súc kéo và máy kéo để vận chuyển hành khách hoặc hàng hóa; thực hiện bốc xếp hàng hóa bằng tay; bày hàng hóa lên giá hoặc lên các kệ hàng.