Lái xe tải hạng vừa, hạng nặng, xe buýt và xe điện

  1. Lái xe tải hạng vừa, hạng nặng, xe buýt và xe điện

Lái xe tải hạng vừa, hạng nặng, xe buýt và xe điện điều khiển và chăm sóc xe tải hạng vừa, hạng nặng và xe buýt hoặc xe điện trên đường để vận chuyển hàng hóa, chất lỏng, vật liệu nặng, thư hoặc hành khách.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm: Điều khiển và chăm sóc xe tải hạng nặng, hạng vừa, xe buýt hoặc xe điện trên đường phố để vận chuyển hàng hóa, chất lỏng, vật liệu nặng, thư hoặc hành khách.

Lái xe buýt và xe điện

Lái xe tải hạng vừa và xe tải hạng nặng

Thợ vận hành thiết bị chuyển động

Viết một bình luận