Nhân viên tính định mức

Thiết lập quy trình sản xuất, phân tích
công đoạn, xây dựng đơn giá, định mức,
thời gian cho từng công đoạn…
– Theo dõi, cập nhật tiến độ sản xuất,
định mức lao động và hiệu quả công
việc để có sự điều chỉnh kịp thời.
– Theo dõi, phối hợp với bộ phận thống
kê, tính lương để tính sản lượng cho bộ
phận sản xuất, tính lương sản phẩm cho
công nhân.
– Thực hiện cải tiến quy trình sản xuất,
cải tiến công đoạn, cân bằng chuyền,
giảm lãng phí.
– Tham gia vào các chương trình/dự án
cải tiến năng suất theo yêu cầu khách
hàng.
1.Tốt nghiệp đại học chính
quy
2. Thành thạo Tiếng Anh
hoặc Tiếng Trung.
Viết CV nêu rõ quá trình học tập
– đơn xin việc nêu rõ vị trí ứng tuyển, nơi Làm việc
mong muốn, năng lực, phẩm chất và nguyện vọng
Bản thân

Viết một bình luận

Bài viết liên quan