Nhân viên hành chính

Nhân viên hành chính
Làm công tác Phòng cháy chữa cháy và môi trường
Phối kết hợp với các bộ phận khác trong công tác vệ sinh 5S
1.Tiếng anh nghe nói đọc viết khá, gắn bó với Công ty
Viết CV nêu rõ quá trình học tập
– đơn xin việc nêu rõ vị

trí ứng tuyển, nơi Làm việc
mong muốn,

Viết một bình luận

Bài viết liên quan