Nghề nghiệp, việc làm, tìm việc

Nghề nghiệp là công việc chính mà một người làm trong suốt hay phần lớn cuộc đời
của mình và nó gắn với cơ hội thành công của người này. Nghề phản ánh một lĩnh vực
lao động mà trong đó con người được đào tạo để có kiến thức, kỹ năng để làm ra các loại
vật chất hay tinh thần nào đó. Còn nghiệp là việc con người gắn sự yêu thích hay cá tính
cá nhân, gắn mục đích cuộc đời và các cơ hội phát triển mình qua nghề.
Nghề nghiệp không đơn thuần là công việc cá nhân gắn bó suốt đời mà nó còn bao
gồm các yếu tố khác tạo nên giá trị cho bản thân người lao động. Những hoạt động sau
đây được xem là một phần quan trọng của nghề nghiệp:
– Hợp đồng thời vụ hoặc kéo dài
– Cộng tác viên, tư vấn hoặc kinh doanh riêng.
– Những hoạt động sau khi đã về hưu
– Học hành và các khóa huấn luyện chính quy
– Nghiên cứu không chính qui hoặc tự học.
– Các hoạt động phát triển bản thân
– Công việc tình nguyện hoặc hoạt động từ thiện
– Các hoạt động liên quan tới cộng đồng hoặc chính trị
– Sở thích hoặc những điều quan tâm.
(Managing your carrer bản dịch 2005, Rebecca Tee)

Viết một bình luận

Bài viết liên quan